The Family Information Service

The Family Information Service is a statutory service provided by Torfaen Council.  We provide information on support services available to families. These services cover a wide range of issues such as free early years education; additional educational needs, disabilities and support, non-attendance at school, understanding children’s feelings and behaviour, holiday clubs and play schemes, school youth clubs, and so much more.

supporting families ENGWe also provide free and impartial expert advice on how to choose childcare provision suitable to the enquirer’s need.  This includes providing information on types of childcare, costs, locations, opening hours and contact details.

 

 

 

 

 

 

Here for you ENGYou can access the service through our free helpline (0800 0196330) to get an information pack sent to you via post or email. Visit our website at www.torfaenfis.org.uk or email us on fis@torfaen.gov.uk  Find us on Facebook  Follow us on Twitter

 

 

 

 

 

 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth statudol a ddarperir gan Gyngor Torfaen. Rydym yn darparu gwybodaeth am wasanaethau cymorth sydd ar gael i deuluoedd. Mae’r gwasanaethau hyn yn ymdrin ag ystod eang o faterion megis addysg am ddim yn y blynyddoedd cynnar; anghenion addysgol ychwanegol, anableddau a chymorth, diffyg presenoldeb yn yr ysgol, ddeall teimladau plant a’u hymddygiad, clybiau gwyliau a chynlluniau chwarae, clybiau ieuenctid mewn ysgolion, a chymaint mwy.

supporting families WERydym hefyd yn darparu cyngor arbenigol diduedd am ddim ar sut i ddewis darpariaeth gofal plant addas yn ôl anghenion yr ymholwr. Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth am y mathau o ofal plant, costau, lleoliadau, oriau agor a manylion cyswllt.

 

 

 

 

 

 

Here for you WEGallwch gael mynediad at y gwasanaeth trwy ein llinell gymorth am ddim (0800 0196330) i gael pecyn gwybodaeth drwy’r post neu e-bost. Ewch i’n gwefan www.torfaenfis.org.uk neu e-bostiwch ni ar fis@torfaen.gov.uk   Dewch o hyd i ni ar Facebook  Dilynwch ni ar Trydar